Planeta

Planeta (206)

Ako nameravate da tražite posao i radite u Finskoj, obično je potrebna boravišna dozvola koja se dobija na osnovu radnog odnosa, a koju vam izdaje njihova država. Plate se kreću od 3.000 do 8.000 evra

Finska je najvišu stopu nezaposlenosti imala početkom devedesetih sa 20%, dok je danas ta vrednost 8,5%. Prema statistikama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, plate u Finskoj su na nivou proseka 33 države članice, ali je zato kraće radno vreme, stopa nezaposlenosti manja, a beneficije za nezaposlene veće.

Iz tog, i mnogih drugih razloga, Finska je privlačna zemlja za nezaposlene iz svih krajeva sveta, jer znaju da se u Finskoj mogu osećati bezbedno, prenosi бука.com.

Postoje velike regionalne razlike između lokalnih tržišta rada u Finskoj. Ruralna Finska nema mnogo radnih mesta. Upražnjena radna mesta su uglavnom na jugu Finske i u velikim urbanima sredinama. Danas je u Finskoj veliki broj poslova zasnovan na stalnom ugovoru. Kratkoročno zapošljavanje u Finskoj je, međutim, postalo često u poslednje vreme, ali ipak ne tako često kao što je slučaj u drugim delovima Evrope.

Ako nameravate da tražite posao i radite u Finskoj, obično je potrebna boravišna dozvola koja se dobija na osnovu radnog odnosa, a koju vam izdaje država Finska. Naravno, za rad do 3 meseca, nije vam potrebna boravišna dozvola.

Biće vam potrebne i dve fotografije, koje su utvrđene finskim propisima. Dimenzije: širina 36 mm, visina 47 cm. Sama glava na ovoj fotografiji mora biti visine od 32-36 mm, na sredini i sa pravim pogledom na kameru. Izraz lica neutralan, usta zatvorena, oči jasno otvorene. Naočare za vid morate skinuti pri fotografisanju. Sama fotografija mora biti neoštećena, bez fleka, savijanja ili ogrebotina.

Zahtev za prvu dozvolu boravka u Finskoj se obično dobija pre ulaska u Finsku. Zahtev za izdavanje ove dozvole se podnosi isključivo lično u ambasadi Finske u vašoj zemlji. Samo u izuzetnim slučajevima se ova dozvola može dobiti tek po ulasku u Finsku i to u policijskoj upravi lokalne zajednice gde će vam biti prebivalište. Zahtev možete poslati i elektronski preko sajta, ali svakako i pored toga morate otići do ambasade i potvrditi vaš identitet, dati otiske i pokažete originalna dokumenta.

Tek nakon toga će se vaš zahtev obrađivati. Ako ste pre dozvole boravka već dobili posao u Finskoj, poslodavac vam mora poslati ugovor, obrazac TEM 0.54 koji ćete priložiti u ambasadi, a na osnovu kog vam mogu izdati dozvolu. Vi popunjavate obrazac OLETY1 a poslodavac TEM 0.54.

Pravo na rad u Finskoj, bez boravišne dozvole je moguće u sledećim slučajevima:

- Ako ste nastavnik, prevodilac, profesionalni umetnik, sportista, sportski sudija, sportski trener, specijalista, sezonski berač i radite na osnovu poziva ili ugovora najviše 90 dana

- Ako ste vođa turističke ture po Finskoj, međunarodni vozač koji prevozi robu iz neke zemlje u Finsku, najviše do 90 dana

- Ako ste mornar koji radi na plovilu sa spiska trgovačkih plovila koja učestvuju u međunarodnom transportu ili plovi između stranih luka.

- Ako ste istraživač i dolazite u Finsku na osnovu sporazuma, radi potrebe naučnog istraživanja, najviše do 90 dana.

- Ako ste stalno zaposleni u kompaniji koja posluje u drugoj EU / EEA zemlji, a vi došli u Finsku da obavljate privremene akvizicije ili kooperantske poslove kao što je navedeno u propisima koji se odnose na slobodu pružanja usluga, najviše do 90 dana.

Diskriminacija je u Finskoj najstrožije zabranjena i zakon zahteva jednak tretman za sve. Poslodavac ne može različito tretirati ljude na osnovu pola, starosti, etničke pripadnosti, seksualne orijentacije, invalidnosti, religija, mišljenja, verovanja, političke aktivnostii bilo čega drugog. Ovaj zakon o diskriminaciji se primenjuje kako pri samom prijemu kandidata u radni odnos, tako i kasnije, u toku radnog odnosa.

Kada u toku traženja posla dobijete informacije o tome kolika je plata u tom sektoru, cifre su obično prikazane u bruto obliku, a onda morate sami izračunati koliko će vam se poreza odbiti i koliko ćete primiti "na ruke",odnosno neto. Sve o tome imate na OVOM linku.  Tu imate sve objašnjeno i na engleskom, a imate i porez-kalkulator gde možete izračunati sve što vas u vezi sa tim interesuje.

U Finskoj ne postoji univerzalna minimalna zarada već to utvrđuju kolektivni ugovori u samoj firmi. Kada su bolovanja u pitanju, u većini sektora, plate se isplaćuju tokom bolovanja na osnovu važećeg kolektivnog ugovora, a ne zakona. Kolektivni ugovori se sastavljaju na period od 1- 3 godine. Plate se isplaćuju jednom ili dva puta mesečno, ali češće jednom mesečno. Plata se dobija na bankovni račun koji ste dali poslodavcu. Plata se obično daje prvog u mesecu, 15. u mesecu ili poslednjeg četvrtka u mesecu. Od bruto plate izdvajaju se opštinski porez, državni porez i porez na crkvu (1%), ukoliko je zaposleni član crkve. Od novca koji se ubira od plata zaposlenih, a u vidu poreza, novac ide na obrazovanje, socijalnu sigurnost, socijalne i zdravstvene usluge, održavanje, državne organizacije i institucije i na oružane snage.

Iako su porezi značajni deo bruto zarade, neto zarada je sasvim dovoljna za normalan život. Plate u Finskoj se kreću od 3.000 do 8.000 evra. Prosečne su od 4.000 do 4.500 evra.

U Finskoj su minimalna zarada i minimum uslova za rad utvrđeni kolektivnim ugovorom. U ugovoru koji budući zaposleni potpisuju sa poslodavcem, videće kakav se kolektivni ugovor primenjuje u toj firmi. Ako firma nema kolektivni ugovor, zakon o radu i dalje važi. Ako ugovor, koji poslodavac daje novozaposlenom da potpiše, ima gore uslove nego što su uslovi formulisani kolektivnim ugovorom, onda ti uslovi ne važe, već se gledaju samo uslovi iz kolektivnog ugovora.

Skoro svi zaposleni Finci su u nekoj sindikalnoj organizaciji. Postoje dva osnovna sindikata: "Centralna organizacija" i "Konfederacija plaćenih radnika". Te sindikalne organizacije imaju svoje glavne predstavnike. Zove se Luottamusmies i njemu se obraćate ako imate neki spor ili primedbu na ponašanje poslodavca, a ne možete sami da rešite isti sa njim.

Redovno radno vreme u Finskoj, ne sme da prelazi 8 sati dnevno i 40 sati nedeljno, u periodu od 52 nedelje. Punoradno vreme iznosi od 7,5 do 8 sati dnevno, dok skraćeno radno vreme porazumeva 4 ili 6 sati dnevno. Ako dnevno radno vreme prelazi 6 sati rada, zaposleni imaju pravo sa pauzu od trajanju od najmanje 60 minuta i slobodni su da napuste radno mesto. Radno vreme mora biti usklađeno tako, da svaki zaposleni u toku jedne radne nedelje ima najmanje 35 sati neprekidnog odmora, pri tom, po mogućstvu, ako to opis posla dozvoljava, da to bude i sam dan nedelja. Tokom redovnog radnog vremena, za rad u nedelju, plaća se 100% plate. Regres se plaća 50% od plate.

Poslodavac se sa zaposlenima može, na osnovu kolektivnog ugovora o radu, dogovoriti o fleksibilnom radnom vremenu, koji takođe ne sme prelaziti 40 sati nedeljno. U tom ugovoru se tačno moraju precizirati sve pojedinosti, pa i minimum radnih sati u toku dana. Tada zaposleni može dolaziti na posao u intervalu od 7 do 9 sati pre podne, kako njemu najviše odgovara. Za svaki prekovremeni rad, potrebna je saglasnost zaposlenog. Inače, prekovremeni rad se može ostvariti u granicama do 138 sati u periodu od 4 meseca, ili 250 sati u jednoj kalendarskoj godini. Godišnji odmor za radnike koji su u firmi manje od godinu dana je 24 dana.

Svakako, ako ste dobili posao, morate potpisati ugovor sa poslodavcem. Potpisujete ga samo ako ste pravilno razumeli i prihvatili sve stavke navedene u ugovoru. Ugovor mora da sadrži pun naziv i adresu firme, datum zapošljavanja, dužina probnog rada, zatim ako ste primljeni na određeno vreme, razlog zašto ste primljeni na određeno, kao i datum početka i kraja zaposlenosti, mesto rada, radno vreme koje može biti kokopäivätyö –puno radno vreme ili osa-aikatyö  skraćeno radno vreme, kao i  vuorotyö – smenski rad.  Opis i vrsta posla i radne obaveze, ugovorenu visinu plate, godišnji odmor, kolektivni ugovor koji se primenjuje - Työehtosopimukset.

Sve do dana otkaza, posao se obavlja normalno.Ako zaposleni daje otkaz, on nije dužan da obaveštava poslodavca o razlozima, dok je poslodavac dužan da u pismenoj formi da obrazloženja zašto se odlučio na taj korak.

Kada zaposleni uzima bolovanje zbog bolesti deteta, dete mora imati manje od 10 godina. U roku od 1 do 4 dana najkasnije, zaposleni mora da obavesti poslodavca o uzimanju bolovanja. Trudnice imaju pravo da odu na trudničko bolovanje do 50 dana pre porođaja, ili ranije, ako tako lekar predloži. Porodiljsko odsustvo traje 105 radnih dana. Nakon porodiljskog odsustva, jedan roditelj može dobiti roditeljsko odsustvo kako bi se starao o detetu. Za to vreme prima se roditeljska nadoknada, koja zavisi od plate roditelja. Roditeljstko odsustvo se dobija na 158 radnih dana. Nakon roditeljskog odsustva, jedan roditelj može dobiti odsustvo na osnovu brige o deci, i ona može trajati dok dete ne napuni tri godine, i tokom tog perioda roditelj dobija nadoknadu za brigu o detetu.

Inače, kada su deficitarni poslovi u Finskoj u pitanju, stanje je sledeće. Pre nekoliko godina, došlo je do smene čitavih generacija medicinskih sestara koje su otišle u penziju, i odjednom se stvorila potreba za ogromnim brojem medicinskih sestara. Da bi bio zadovoljen taj ogromni broj radnih mesta, u narednim generacijama bi svako četvrto mlado biće moralo da uči školu za medicinske sestre, ali to je ipak nerealni san jer su mladi Finci više orijentisani za neke druge nauke.

Zbog toga su Finci primorani da za ove potrebe regrutuju medicinske sestre iz inostranstva. Tacno je da je za ovaj posao neophodno znanje finskog jezika, i da to u startu deluje strancima kao otežavajuća okolnost, ali se ipak mnogo njih ipak potrudi i savlada određeni neophodni nivo finskog jezika jer ih ipak tada čeka siguran i za uslove velikog dela sveta, dobro plaćen posao. Za posao medicinskih sestara u Finskoj je naročito potrebno znanje finskog kako bi imali dobru komunikaciju sa pacijentima, jer bi u suprotnom mogli ugoziti zdravje pacijenta.

Pored poslova gde se traže medicinske sestre, traženi su i psiholozi, kuvari, sporski treneri, audiolozi, dadilje, finansijski stručnjaci, babice, dijetetičari, farmaceuti, stomatolozi, softver developeri, stručnjaci za obuku i razvoj, zubotehničari...

Danas je, zahvaljujući EURES mreži za zapošljavanje, mobilnost zaposlenih mnogo veća, jer su sklopu EU zemalja postoji oko 1000 savetnika, pa se tako i u svim finskim gradovima nalaze ovakvi centri gde savetnici pomažu kompanijama da pronađu radnike iz inostranstva, i naravno Fincima koji požele da rade u nekoj drugoj zemlji. Ove kancelarije u Finskoj su izuzetno bitne za ljude iz inostranstva koji traže posao u Finskoj. Finci često organizuju sajmove zapošljavnja u delovima EU, gde je velika nezaposlenost, pa ovakve sajmove najviše održavaju u Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj i Slovačkoj.Naravno, i ostali ljudi iz EU i van EU, mogu preko EURES sajta tražiti poslove u Finskoj.

Aleksandar Maslenikov (31) te večeri je, kao obično izašao u lokalni klub na karaoke.

Tamo je upoznao dve žene i počelo je udvaranje. Ono što Darija Labutina (29) i Olga Šapošnikova (28) nisu znale jeste da je Aleksandar već osuđivani silovatelj.

One su se sa njim očigledno dobro složile, i rešile da krenu ka njegovoj kući. Snimak sigurnosne kamere iz kluba pokazuje ih dok sa flašom votke u ruci oko šest izjutra izlaze i kreću ka njegovoj kući u ruskom gradu Volški.

Aleksandar je taj stan iznajmio nakon što je pušten iz zatvora u kome je završio zbog silovanja, seksualnog napasništva i pljačke. Devojke nisu imale pojma sa kim odlaze, iako se sada njihovi prijatelji prisećaju da je Aleksandar “delovao malo čudno”.

Usledio je jezivi zločin – njih troje su pili i zabavljali se, a onda ih je izbo nožem, ali ne zna se da li je to uradio nakon što su odbile seks sa njim ili pre toga, jer jedna od verzija je da su odbile njegov predlog za trojku.

Ono što je sigurno je da ih im je nakon napada nožem potpuno osakatio tela u kupatilu – telo jedne od njih isekao je na 20 delova. Lokalni mediji izveštavaju da je telo druge žene iseckao i time nahranio pse.

Nedugo posle napada, Aleksandar je uhapšen blizu Moskve, nakon što je policija posumnjala da priprema napad na drugu ženu – on je naime posle ubistva pobegao u mesto blizu Moskve i tamo otpočeo vezu sa samohranom majkom, po zanimanju frizerkom.

Još uvek se čeka suđenje, a narod redovno pred zasedanje suda pravi proteste i traže smrtnu kaznu za njega.

Džon Edmonds iz Arizone je odlučio da proda svoj ranč od oko 36.000 kvadratnih metara za 5 miliona dolara jer ne može više da podnese "vanzemaljske aktivnosti" koje se tu odigravaju.

Edmonds kaže da je njemu i njegovoj ženi Džojs svega preko glave. Farmer tvrdi da je sam ubio 19 vanzemaljaca svojom samurajskom katanom, i da su ih ta bića otela više puta

"Odveli su je iz kreveta i ona je tako lebdeći završila na parkingu gde su pokušali da je unesu u svoju letelicu", rekao je.

Edmonds je istakao da je morao da vanzemaljcima odseče glave kako bi im uništio antene i tako ih onesposobio da "zovu kući".

"Čak i sa veoma oštrim sečivom, nemoguće je obezglaviti ih jednom zamahom", kaže.

Edmonds redovno na svom Fejsbuk profilu obaveštava svoje pratioce o iskustvima na ranču.

Primera radi, na jednoj slici ispod krvave katane je opisao metod ubijanja "sivih", misleći na vanzemaljce. Tu su i slike koje pokazuju njegove povrede ili kako on tvrdi, dokaze da su mu nešto radili.

U svakom slučaju, oglas o prodaji ranča izazvao je podeljena interesovanja. Dok je jedne priča o vanzemaljcima koji tetoše imanje obeshrabrila, drugima je taj detalj bio i više nego zanimljiv.

Kuća na imanju ima pet spavaćih soba, četiri kupatila i veliki bazen.

default

Deset dana prošlo je otkad je Nikola Arnautović pronađen obešen na stepeništu kruzera “Karnival fascinejšen” na kojem je od juna radio kao spasilac na bazenu.

Njegove kolege s kojima je radio na bazenu, kao i njegov supervizor i kolege koje su bile smeštene u kabini do njegove dali su izjave u policiji gde su otkrili koliko je mladić želeo da ode sa broda.

- Danima je izgledao veoma depresivno. Samo dan pre nego što se ovo dogodilo otišao je od ambulante kruzera, tražeći medicinsku pomoć. Kažu da je tada tražio hitan medicinski otpust, koji nije sačekao da bude odobren pre nego što se ova tragedija dogodila - izjavio je jedan od Nikolinih kolega.

Naime, hitan otpust kompanija je dužna da svom zaposlenom odobri u roku od tri dana, ukoliko se ustanovi da mu je zdravlje ugroženo. Nikola se, kako je otkriveno nakon saslušanja kolega, i pre toga obraćao upravi kruzera.

- Dan ranije Nikola je tražio da razgovara sa direktorkom ljudskih resursa, kojoj je rekao da želi da ode sa broda. Međutim, ona je odbila njegov zahtev što je nesrećnog mladića dotuklo - rekla je Nikolina koleginica.

Međutim, izjave date policiji otkrile su tužnu istinu o tome koliko se Nikolina nemoć da ode sa broda ticala i njegove porodice, za koje je bio veoma vezan i s kojima je stalno bio u kontaktu.

- Nikola se porodici žalio kako ne može više da izdrži na brodu i kako želi da se vrati kući. Međutim, kompanija mu to nije dozvoljavala što je on rekao roditeljima, koji su “Karnevalu” čak i slali mejlove da dozvole njihovom sinu da ode sa broda - rekao je Nikolin kolega policiji.

Ništa, očigledno, nije dopiralo do vrha kompanije što je prouzrokovalo ovaj tragičan događaj. Podsetimo, u nedelju 5. avgusta oko 10.41 sati po lokalnom vremenu kada se kruzer usidrio u luku San Huan u Portoriku, Nikola je pronađen obešen na stepeništu u blizini njegove kabine.

U međuvremenu, sudeći po objavama na sajtu “Karnivala”, kompanija se na sve načine trudi da se opere. Najpre je izrazila saučešće Nikolinoj porodici. - Zbog ovog tragičnog događaja poslali smo naše najdublje saučešće porodici poginulog člana posade. Uvek je uznemiravajuće čuti vest o smrti našeg kolege - rekli su u centru za zapošljavanje posade.

Zatim se porodici obratio i kapetan broda Renato Bendineli.

"Draga porodico Karneival fascinejšna, sa velikom tugom vas obaveštavam da je preminuo naš član posade Nikola Arnautović. On je bio iz Beograda u Srbiji, a svoju karijeru započeo je kod nas u junu kao spasisal na bazenu. On će biti upamćen kao ljubazan i poštovan mladić. Iako je sa nama bio kratko, stekao je simpatije svih koji su ga upoznali i svima će nedostajati. Nikola je za sobom ostavio oca, majku i mlađu sestru sa kojoima je veoma često razgovarao", rekao je kapetan.

Kako daodaje, Nikolina porodica je obaveštena i naš tim za negu pruža neophodnu podršku ostalim zaposlenima.

Međutim, kompanija je obaveštenja o razgovorima sa ovim timom oblepila jer je "sektor za ljudske resurse sada u strahu".

"Ljudski resursi sada su naprasno odlučili da zaposlenima omogućimo telefonsko savetovanje. Pored toga, na kruzer je došao i čaln tima za zaštitu kako bi omogućio i grupno i individualno savetovanje. Da li je ovako nešto moralo da se desi da bi neko sa njima mogao da razgovara? Do sada kao da nismo imali ljudske resurse", kaže Nikolina koleginica.

Nikolino telo odneto je na obdukciju, posle čega će biti isporučeno porodici. Uprava Karnivala stupila je u kontakt sa Nikolinim roditeljima i ponudila da im plati troškove dopremanja.

"Na taj način verovatno želi da zamaže oči nesrećnim ljudima. Porodica verovatno i ne zna da kada bi tužila kompaniju, u pitanju može biti milionska odšteta", navodi sagovornik.

Bivša Plejbojeva zečica Kristina Kraft (36) ubijena je u Ardmoru u Pensilvaiji u SAD, saopštila je policija, koja je pronašla njeno telo. Prema nalazu obdukcije, ubica je zadavio atraktivnu manekenku i naneo joj ozlede tupim predmetom.

Slučaj je obavijen velom tajne - devojka je ubijena u sredu u mirnoj četvrti u koju se doselila pre nedelju dana, a policija još nikoga nije osumnjičila za ubistvo, piše Daily Mail.

Neko je pozvao policiju da proveri da li je s Kristinom sve u redu. Pronašli su je mrtvu u spavaćoj sobi, ali nisu otkrili ko ih je nazvao. U šturom saopštenju, lokalna policija je samo navela da nemaju razloga da veruju da postoji pretnja za druge stanovnike u komšiluku.

Izvori iz policije kažu da su nadzorne kamere na zgradi snimile da je Kraft ušla sa muškarcem, a policija veruje da je muškarac napustio zgradu tako što je skočio s balkona.

Da stvar bude čudnija, tri dana pre ubojstva Kraft je prijavila policiji da joj je ukradeno nekoliko komada nakita i dizajnerske torbice.

Jedan od suseda, Dejv Farina, šokiran je da se ubistvo dogodilo baš u njihovom susedstvu, koje je duže vreme ne glasu kao mirna i vrlo sigurna četvrt.

- Ovakve stvari ovde se nikad nisu događale. Gotovo nikad. Gotovo sam se rasplakao kad sam čuo što se dogodilo - izjavio je Farina za ABC 6.

- Molim se da što pre saznaju šta se dogodilo... i da pravda bude zadovoljena.

Osim za Plejboj, fotografije lepe manekenke objavili su magazini Maxim i Vanity Fair, a radila je za brend brend donjeg rublja Victoria's Secret i kozmetički brend Smashbox.

Kraft se hvalila ukusnim poziranjem za Plejboj, a napisala je da želi da sarađuje s kreativnim fotografima specijalizovanim za glamur i visoku modu.

Pre dvije godine, protiv Kraftove je podignuta prijava jer je u restoranu u Njujorku fizički napala upravnika. Večerala je s prijateljem koji je navodno odbio da plati račun. U bizarnom incidentu intervenisao je upravnik restorana, koga je Kraft udarila po leđima i u međunožje, pisao je Njujork Post.

- Bila je pijana, tvrdila je da je upravnik nju prvi gurnuo - ali snimak nadzorne kamere pokazao je da laže, pisao je tada NY Post. 

Njezin prijatelj koji je htio ostati anoniman za The Inquirer je izjavio da je stan u vlasništvu njezinog dugogodišnjeg dečka, bankara zaposlenog na Wall Streetu. Par je u vezi već devet godina, a upoznali su se dok je Christina radila kao konobarica u Atlantic Cityju.

- Bila je predivna, slatka osoba. Cijela stvar je potpuno šokantna - izjavio je.

Tokom 2019. Evropa će se ozbiljno "boriti" sa dolarom – na štetu dolara, čija će vrednost opadati. Zato su mogući problemi unutar SAD, pa i pobune i demonstracije. Naravno, neko će se pobrinuti da se skrene pažnja sa stvarnih problema – na izmišljene probleme sa migrantima

Magistar bele magije Lav Geršman kaže da se polako organizuje nova ekonomska grupa, u koju će biti uključene neke evropske zemlje, Rusija i arapske države.

- Inače, 2019. je godina pre prestupne, pa će se u njoj zbiti sve ono pozitivno što se ne može desiti u prestupnoj godini, baš kao i sve negativno. Biće to neka vrsta "koktela", ne samo kod nas, već i u čitavom svetu. Rođeni u vodenim znacima trebalo bi više da pripaze na svoje zdravlje, dok će deca rođena ove godine biti dugovečna i zdrava, naročito ako se rode u zemljanim znacima. Studenti koji budu diplomirali tokom 2019. lakše će dobiti posao – i ovde i u inostranstvu - objašnjava Geršman.

U Evropi su, kaže, najveći problem dve tačke: Ukrajina i – Kosovo.

- Amerikanci su već pokušali da uvuku Rusiju u rat protiv Evrope preko Ukrajine, pa im to nije uspelo. Nisu uspele ni provokacije u Siriji, pa će naredni korak biti da pokušaju ponovo da "podignu" Šiptare, ne bi li Rusi reagovali. Amerika želi da Evropa zarati sa Rusijom, da obe strane oslabe, pa da dođe Amerika i "pokupi kajmak". Ipak, to se neće desiti, i krv neće dodirnuti Srbiju - kaže u prognozama za sledeću godinu Geršman.

On dodaje da kod nas neće biti značajnih političkih promena, osim što će pojedinci prelaziti iz jedne u drugu partiju.

- Postoji i mogućnost da se pojavi neko ko se obogatio u Miloševićevo doba, a onda "nestao sa scene". Taj neko, verovatno rođen u zemljanom znaku, polako će pripremati teren za svoje političko angažovanje. Organizovaće dobrotvorne akcije, neće se baviti prevarama, pomagaće penzionerima, a sve to u cilju da postigne odgovarajući "rejting", sa kojim bi na nekim narednim izborima mogao da konkuriše vladajućoj partiji. U ovo nisam sasvim siguran, ali postoji mogućnost da se stvari tako odigraju - zaključuje Geršman.

Jana Morels preminula je 24. novembra, na dan kada je planirala da izabere venčanicu

Belgijanka Jana Morels (25) podvrgla se u oktobru operaciji smanjenja želuca jer su joj se podsmevali zbog debljine. Jedini mogući izlaz iz ovakve situacije videla je u operaciji, koju je platila životom.

Samo dve nedelje nakon zahvata dobila je bolove u leđima, a kako joj analgetici nisu pomagali, potražila je savet lekara, koji nije mogao da otkrije uzrok. Bol je bivao sve jači, pa je Jana u novembru primljena u bolnicu, gde su je ponovo pregledali.

Rezultat je bio poražavajući: dobila je plućnu emboliju i infarkt pluća, a deo tkiva je već bio odumro. Nakon toga je joj je otkazala i jetra i pala je u komu.

Nađen je odgovarajući davalac organa, jetra joj je transplantovana, ali ju je organizam odbacio.

- Četiri dana kasnije lekari su ustanovili da ima zapaljenje trbušne šupljine kao posledicu umanjenja želuca. Ponovo su je operisali - kaže njena majka.

- Nismo mogli da se oprostimo od nje - kažu roditelji.

Jana Morels preminula je 24. novembra, na dan kada je planirala da izabere venčanicu. Ona i njen dečko trebalo je da se venčaju sledećeg leta.

- Svi bi trebalo dobro da razmisle pre nego što legnu pod nož. Treba da prihvatamo sebe onakve kakvi smo i ne bi smeli da dozvolimo da okolina utiče na nas - upozorio je Janin otac.

Lazar Perić (10) vraćao se kući, kada da je pregazio kamion, prenose švajcarski mediji.

Njegov stariji brat Miloš (12) pozvao je roditelje, a otac Branislav (50) je odmah dotrčao do mesta nesreće. Morao je da gleda kako mu sin umire...

Lazar i Miloš na trotinetima su se u utorak vozili kući u Efretikonu u Švajcarskoj i morali su još samo preći preko pešačkog pelaza. Miloš se vozio ispred brata. Ivan L. (19) u kamionu nije video Lazara i nije kočio. Lazar je ostao da leži na asfaltu, teško povređen.

- Miloš sam je rekao da je vikao "stani" i da je pokušao da zaštiti brata, ali nije uspeo - rekao je otac Branislav, poreklom iz Srbije, za Blick. On i supruga Olivera (44) su bili kući i čekali su da dečaci dođu na ručak.

- Došao je Miloš i rekao da se Lazaru dogodilo nešto loše. Odmah sam otrčao tamo. Lazar je teško disao, nije mogao da govori. Uzeo sam njegovu ruku. Sve vreme me gledao. Držao sam ga za ruku sve dok nije umro - kaže Branislav. U međuvremenu je stigla hitna pomoć, ali nisu uspeli da spasu dečaka.

Ivan L. samo dva meseca vozi kamion za firmu Siegrist Transporte AG. Njegov šef ga brani.

- Napravio je sve što je mogao. Nije vozio brzo, a na tom mestu čovjek mora paziti na puno toga. Na desnoj strani je mrtvi ugao relativno velik - kaže Daniel Sigrist (41). Ivan L. živi s roditeljima u Glatbrugu. Njegova majka kaže da će njen sin ceo život morati da živi sa krivicom.

- Ivan je loše, jako loše. Jako mu je žao. Ja plačem danima. Saosećam se s porodicom stradalog dečaka i želim da kontaktiram njegove roditelje samo ne znam šta bih im rekla u ovoj teškoj situaciji - kaže Ivanova majka za Blick.

Dodala je kako je njen sin oduvek hteo da bude vozač kamiona. Dodaje da je Ivan zatražio pomoć sveštenika.

- Tragedija je na njemu ostavila traga - kaže majka.

Misteriozno stvorenje nalik na vuka ustreljeno u Sjedinjenim Američkim Državama zbunilo je stručnjake za životinje koji kažu da nemaju pojma šta je to.

Farmer je ubio životinju nakon što ju je otkrio blizu stoke u blizini Dentona u državi Montana. Međutim,stručnjaci koji verifikuju ulovljene vukove kažu da je životinja nešto drugo.

"Nemamo pojma šta je ovo sve dok ne dobijemo izveštaj o DNK-u", izjavio je Bruse Ošli, portparol Odeljenja za ribe, divlje životinje i parkove Montane (FVP).

Među teorijama koje već kruže na internetu jeste da to može biti mladi grizli medved, hibrid kojota ili - možda malo manje verovatno - dokaz da postoje vukodlaci. Zvaničnici su izgledali skeptični prema gore navedenom.

Umesto toga, FVP je saopštila u izjavi da je stvorenje "mlado, ženka i iz porodice lupusa, član porodice pasa koji uključuje pse, lisice, kojote i vukove". Dodaje se da su stručnjaci prvi put sumnjali da je to vuk, jer su joj zubi bili suviše kratki i kandže suviše velike.

"Nekoliko stvari mi je privuklo pažnju kada sam video slike", rekao je Ti Smaker, specijalista za vukove FVP. "Uši su prevelike, noge izgledaju malo kratke, stopala izgledaju malo mala, a krzno izgleda čudno."

Jedna teorija za sada je da može biti hibrid vukodlaka koji se uzgaja u zatočeništvu i pušta u divljinu. Ali rezultati DNK će biti poznati tek za mesec dana. "Možda se neko javi ranije", rekao je Smaker.

Lov na vukove je dozvoljen u državi i stanovnicima je dozvoljeno da ubijaju vukove koji ugrožavaju njihovu imovinu. Prošle sedmice, kako je objavio BBC, istraživači iz Montane su procenili da ih ima oko 900 vukova širom države.

Misterija bi sada stvarno mogla biti rešena!

Nestali malezijski boing 777 na letu MH370 možda ne treba tražiti u dubinama Indijskog okeana već na majušnom ostrvu Dijego Garsija na koje je mogao da sleti, a na kojem se nalazi jedna od najvećih američkih pomorskih baza.

Izolovano ostrvce nalazi se usred ničega, tačnije usred beskrajnog plavetnila Indijskog okeana. Koliko god suludo zvučala, ovo je jedna od najnovijih u nizu teorija zavere koje se pletu od trenutka kada je malezijski boing 777 prosto iščezao sa radara. 

Neki od pobornika ove teorije istinski veruju da je nestali avion na letu MH370 mogao biti otet i primoran da sleti baš na Dijego Garsiju, na kojem američke snage navodno imaju i tajni zatvor.

Na ostrvu ne živi niko i nema civila jer ih je američka mornarica iselila na Sejšele i Mauricijus kada je 1971. odlučila da za svoje potrebe uzme to ostrvo. Sićušno ostrvce Dijego Garsija nalazi se na 4.700 kilometara severozapadno od Australije i na njemu radi 1.700 vojnih lica i 1.500 civila.

Ostrvce ima pistu na koju avion veliki kao boing 777 može komotno da sleti. 

Teorija je postala aktuelna kada je u istrazi iskrslo da je kapetan nestalog boinga Zahari Šah u svom simulatoru za letenje memorisao pistu na Dijego Garsiji.

Štaviše, američki novinar Džim Stoun zastupa istu teoriju koju zasniva na "dokazima" da je američki putnik sa nestalog leta Filip Vud uspeo da pošalje SMS poruku u kojoj se navode i GPS koordinate udaljene samo nekoliko kilometara od ostrva Dijego Garsija.

U navodnoj SMS poruci putnika nestalog aviona piše i da ih "neki  nepoznati vojnici drže kao taoce", prenose australijski mediji. 

Filip Vud je inače inženjer u kompjuterskom gigantu IBM. On je navodno uspeo da sakrije svoj ajfon 5, kojim je poslao kratku poruku i fotografiju na kojoj se ne vidi puno, ali kako Stoun objašnjava, to je zato što se putnik nalazi na vrlo mračnom mestu.

Pomoću fotografije može se odrediti kada je i gde nastala - 18. marta i to na koordinatama koje je nemoguće "izguglati" ili naći na Vikipediji.

Nestali putnik je navodno napisao i da misli da je otet i drogiran, zatim da je uspeo da sakrije mobilni, da je izdvojen od drugih putnika u zasebnoj ćeliji i da mu stalno prete smrću.

Sarajka tvrdi da je avion otet, netaknut i da može da poleti

Ma koliko delovala neverovatno, u prilog ovoj teoriji ide i tvrdnja jedne Sarajke koja kaže da zna gde je nestali avion, a koja je takođe spominjala ostrvo u blizini Maldiva.

„Nestali malezijski boing nalazi se na jednom ostrvu u blizini Maldiva, koje nije naseljeno, ali je geostrateški izuzetno važno. Potpuno je u ispravnom stanju i u svakom trenutku može da poleti“, tvrdi Sarajka koja ne želi da otkrije svoje ime, a koja se već godinama bavi proučavanjem neobičnih pojava i fenomena širom sveta.

Veliki broj ljudi veruje u ovu teoriju jer dosad nije pronađen ni jedan jedini materijalni dokaz da se malezijski boing srušio. 

Strana 3 od 15

Novosti dana Politika Ekspres 

Ekspres Politika predstavlja online magazin sa osvrtom na dnevno političku situaciju u Srbiji i svetu. Ovaj online news portal nije ni u kakvoj vezi sa kompanijom Politika AD koja se bavi izdavanjem magazina: Bazar, Politikin Zabavnik, Ilustrovana Politika, Viva, Svet kompjutera, Mali Politikin Zabavnik, Enigmatika i Razbibriga, kao i dnevnih novina Politika i Sportski žurnal, a koje izlaze pod firmom Politika novine i magazin. Politika Ekspres Online predstavlja poslednji pravi tabloid u Srbiji koji se nalazi među TOP 50 najčitanijih sajtova u Srbiji

Go to top